Skip to content

Forældrerepræsentantskab

Rammer for forældrerepræsentantskabet

 • Forældrerepræsentantskabet indkaldes til møde med skolens ledelse 2 gange om året.
 • Forældrerepræsentantskabet er et bindeled mellem skolens forældregruppe og bestyrelsen.
 • Hver klasse vælger en repræsentant og en suppleant til forældrerepræsentantskabet. Valget er for 1 år ad gangen. En forælder kan kun være repræsentant for én klasse.
 • På klassens forældremøde er det repræsentantens opgave at høre, om der er noget af almen interesse, som forældregruppen mener, bør bringes op.
 • Ligeledes skal repræsentanten melde tilbage til forældregruppen omkring emner, der er behandlet på forældrerepræsentantskabsmødet.
 • Referat udarbejdes af skolen og lægges på forældreintra under menupunktet forældrerepræsentantskabet.
 • Ved første forældremøde i 0.klasse (evt. infomøde i foråret) vil der komme en fra bestyrelsen og informere om forældrerepræsentantskabet.
 • Møderne er af uformel karakter. Ofte er møderne delt op i en informationsdel, som skolens ledelse står for, og behandling af et eller flere emner, som bestyrelse, repræsentant eller ledelse ønske diskuteret.
 • Forældrerepræsentantskabet har ingen formel beslutningskompetence, men bruges af ledelse og bestyrelse til at diskutere fremtidige tiltag, og få feedback fra forældregruppen. I det hele taget få føling med og input til bestyrelsens arbejde. Et vigtig bredt forum med repræsentanter fra alle klassetrin.
 • Som repræsentant er man valgt af en klasse, med pligt til at deltage på 2 årlige møder. Kan repræsentanten ikke deltage, deltager suppleanten i stedet for.
 • Ud over de 2 årlige møder er det repræsentantens pligt at kontakte nye forældre, der kommer til forældregruppen i en klasse. Formålet er at byde nye forældre velkommen og stille sig til rådighed, hvis der er spørgsmål til skolen eller klasse.
 • Repræsentanten er ikke, medmindre han/hun selv melder sig, forpligtet på andre områder.
 • Mødedatoer oplyses i skolens aktivitetskalender, og der indkaldes fra kontoret ca. 2 uger før mødet.
billede

Medindflydelse og kommunikation

På Holbæk Lilleskole har vi et formelt forum i form af vores forældrerepræsentantskab, som har til formål at styrke kommunikationen mellem forældre, ledelse og bestyrelse.

Forældrerepræsentantskabet fungerer som et organ hvor alle parter i samarbejdet har mulighed for at sætte punkter på dagsordenen, og ligeledes som et kvalificerende udvalg ift. dét skoleudviklingsarbejde, der foregår på skolen.